Środowisko

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem w zakresie Ochrony Środowiska. Od wielu lat pomagamy klientom realizować projekty z uwzględnieniem wszelkich wymogów Prawa i najlepszych obowiązujących praktyk w tym obszarze.

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt
headerImage

Maciej Kaczmarski

Nawiąż kontakt

Nasza działalność

Z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 250 dużych projektów dla największych spółek w Polsce i za granicą. Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie, wypracowane w toku realizacji szerokiego spektrum projektów z różnych dziedzin ochrony środowiska. Należą do nich usługi związane z procesem pozyskiwania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach przedsięwzięć, Inwentaryzacje terenowe, audyty porealizacyjne, analizy śladu węglowego (carbon footprint). Środowiskowe Due Dilligence.

Uczestniczymy w projektach od samego początku, tj. od etapu planowania, poprzez realizacje aż do etapu uruchomienia i eksploatacji.

Specjalizujemy się w:

Ocenach oddziaływania na środowisko: EIA, SEIA;

Inwentaryzacjach:

 • przyrodniczych,
 • zieleni,
 • krajobrazów,
 • stanowisk archeologicznych,
 • istniejących informacji/danych o środowisku;

Modelowaniu:

 • rozprzestrzeniania się hałasu do środowiska,
 • rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza,
 • rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym,
 • rozkładu pola elektromagnetycznego,

Pomiarach:

 • akustycznych,
 • pola elektromagnetycznego,
 • zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego;

Audytach i Monitoringach porealizacyjnych;

Audytach zgodności inwestycji z zapisami decyzji środowiskowych;

Audytach „due diligence”, Faza 1, 2, 3;

Szerokie spektrum usług realizowanych przez doświadczony zespół specjalistów sprawia, że jesteśmy kompetentnym partnerem do współpracy w zakresie ochrony środowiska w trakcie całego procesu inwestycyjnego.

 

Oceny oddziaływania na środowisko

Jednym z obszarów doradztwa są oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko, które w firmie realizowane są już od 2009 roku. Databout specjalizuje się w ocenach zarówno dużych projektów infrastrukturalnych, tj.: projektów drogowych, kolejowych, sieciowych (w tym energetycznych), budownictwa wodnego, budownictwa przemysłowego, jak i mniejszych projektów mogących potencjalnie wpływać na stan i jakość środowiska naturalnego.

Doradztwo w tym zakresie realizujemy kompleksowo lub w wybranych przez Klienta obszarach,  takich jak: ocena wpływu inwestycji na klimat (w tym jakość powietrza), krajobraz, stan środowiska przyrodniczego i kulturowego (zabytki i stanowiska archeologiczne), jakość gleb i wód, zdrowie i jakość życia ludzi, ocena poziomu hałasu i drgań, czy też ocena zgodności inwestycji z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Due dilligence

Zobowiązania finansowe wynikające z materializacji tzw. ryzyk środowiskowych, związanych z dotychczasowym lub historycznym użytkowaniem terenu inwestycji oraz jego otoczenia, mogą generować koszty, które w decydujący sposób zaważą na powodzeniu transakcji.

Jeśli planujecie Państwo zakup nieruchomości, fuzję jednostek korporacyjnych lub przejęcie jednostki/spółki, powinniście wiedzieć, że zgodnie z literą polskiego prawa obowiązującego w obszarze środowiska i jego ochrony, działanie to jest obarczone ryzykiem odpowiedzialności finansowej za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących użytkowania terenu.

Jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w procesie identyfikacji ryzyk środowiskowych towarzyszących planowanym zamierzeniom, ocenić ich wagę dla dalszego przebiegu transakcji oraz zarekomendować najlepsze możliwe rozwiązania dla danego przedsięwzięcia.

Inwentaryzacje

Na potrzeby naszych Klientów realizujemy inwentaryzacje terenowe następującego typu:

 • przyrodnicze (chronionych gatunków roślin i zwierząt zarówno na obszarach podlegających ochronie przyrodniczej jak i poza nimi, wraz z opracowaniem raportów waloryzacyjnych);
 • zieleni (drzew i krzewów, wraz z planami wycinek i projektami nasadzeń);
 • krajobrazów (na potrzeby ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, zgodnie ze specjalistycznymi metodykami);
 • stanowisk archeologicznych (na potrzeby przedinwestycyjnego rozpoznania terenu);
 • urządzeń ochrony środowiska pod kątem ich funkcjonalności oraz stanu jakościowego (m.in. ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń i instalacji oczyszczających wodę).

Ponadto, na życzenie naszych Klientów, wykonujemy inwentaryzacje i analizy dostępnych, publikowanych i niepublikowanych informacji o środowisku dla terenów i zagadnień będących szczególnym przedmiotem zainteresowania.

Modelowanie

Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie jesteśmy w stanie komputerowo zamodelować następujące zagadnienia związane z ochroną środowiska:

 • rozprzestrzenianie się hałasu (dotyczy hałasu komunikacyjnego jak i przemysłowego, przy wykorzystaniu oprogramowania SoundPlan i HPZ),
 • rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza (dotyczy zanieczyszczeń komunikacyjnych i pochodzących z przemysłu, przy wykorzystaniu oprogramowania Operat FB),
 • rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym (pobór i analiza fizykochemiczna próbek wody i gleb),
 • rozkładu pola elektromagnetycznego (pomiary i modelowanie rozkładu pola elektromagnetycznego pochodzącego od urządzeń emitujących te pola: sieci elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, inne.).

Aktualności

4 lipca 2022Umowa ramowa na wykonanie inwentaryzacji pi przyrodniczej dla CPK

30.06.2022r. Databout podpisała umowę ramową na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia dokumentacji...

1 czerwca 2022Raport o oddziaływanie na środowisko dla PSE S.A. – kolejna część zamówienia

27 maja 2022r. Databout podpisała umowę na Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla...

24 lutego 2022Inwentaryzacja przyrodnicza „Zapewnienie dostępu kolejowego do EJ Lubiatowo–Kopalino

21 lutego 2022r. Databout podpisała kolejny kontrakt w ramach Umowy Ramowej dot. Wykonania w ramach Umowy Ramowej opracowań Typu 1 – kart informacyjnych...

Databout.Tools

Tools
Stwórz analizę

Nasze aplikacje wspomagające analizy danych dają swobodę. Wybierz, co jest dla Ciebie ważne. Tools dostarczy odpowiedź!

Dowiedz się wiecej
Tools
potrzebujesz wiecej?

Potrzebujesz więcej?

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów. Na podstawie danych i faktów zarekomendujemy rozwiązanie.

Wyślij wiadomość