Nieruchomości

Minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie cyklu życia projektu stanowi szczególne wyzwanie dla branży nieruchomości. W tym kontekście oferujemy Państwu m.in. audyty środowiskowe, analizę śladu węglowego inwestycji oraz nadzory przyrodnicze.

Anna Rusek

Nawiąż kontakt
headerImage

Branża nieruchomości a środowisko naturalne

Wraz z dynamicznym wzrostem liczby ludności i postępującymi procesami urbanizacji, rośnie również wpływ branży nieruchomości na środowisko naturalne. W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania, kluczowym aspektem w kontekście budownictwa i funkcjonowania budynków jest wprowadzanie pro środowiskowych rozwiązań na każdym etapie cyklu życia projektu, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Już na etapie wyboru lokalizacji inwestycji, a później w trakcie procesu budowlanego nadzór środowiskowy przyczynia się do minimalizacji jej wpływu na przyrodę. Każda nieruchomość stanowi ponadto integralny element szerszego systemu lokalnych powiązań, dlatego zasadnicze znaczenie ma rozpatrywanie usytuowania w sieci transportu: pieszego, rowerowego, samochodowego, publicznego. Wobec dążenia do neutralności klimatycznej, szczególnie ważne jest kompleksowe podejście do problemu emisji CO2 i efektywności energetycznej już na etapie projektowania budynku.

Zespół Databout może Państwu pomóc we wprowadzeniu szeregu rozwiązań, które przyczynią się do zrealizowania inwestycji budowlanej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ograniczą jej negatywny wpływ na środowisko oraz polepszą parametry podlegające ocenie na rynku nieruchomości. Nieodzownym elementem dobrze przygotowanej inwestycji jest także ocena tzw. ryzyk środowiskowych związanych z dotychczasowym, lub historycznym użytkowaniem terenu inwestycji, gdyż wartość nakładów na remediację bądź też faktyczne lub hipotetyczne roszczenia użytkowników mogą osiągnąć wartości w decydujący sposób wpływające na wartość nieruchomości.

Środowiskowe Due Diligence

Jeśli planują Państwo zakup nieruchomości, fuzję jednostek korporacyjnych lub przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa to warto mieć na uwadze, iż zgodnie z przepisami polskiego prawa środowiskowego, działanie to jest obarczone ryzykiem odpowiedzialności finansowej za tzw. nieprzestrzeganie zasad użytkowania terenu.

Jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w identyfikacji ryzyk środowiskowych towarzyszących zamierzeniom inwestycyjnym, ocenić ich istotność dla dalszego procesu transakcyjnego oraz zarekomendować możliwe rozwiązania mitygujące.

Phase 1 Environmental Site Assessment (ESA Phase 1, Przegląd Środowiskowy Fazy 1) stanowi narzędzie zarządzania ryzykiem środowiskowym pozwalającym prawidłowo oszacować zobowiązania finansowe, które mogą wynikać z dotychczasowego lub historycznego użytkowania terenu inwestycji oraz jego otoczenia. Usługa realizowana jest zgodnie z obowiązującym międzynarodowym standardem ASTM E1527 i obejmuje audyt nieruchomości, analizę dokumentów i baz danych, konsultację z kompetentnymi instytucjami oraz przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami.

Środowiskowy Desktop Review (Analiza dokumentacji środowiskowej) to ograniczona w stosunku do Phase 1 ESA analiza środowiskowa, która nie obejmuje wizyty na terenie nieruchomości. Informacje pozyskiwane są wyłącznie z publicznie dostępnych źródeł oraz dokumentów przekazanych przez inwestora.

Phase 2 Enviromental Site Assessment (Phase 2 ESA, Przegląd Środowiskowy Fazy 2) przeprowadza się celem pozyskania szczegółowych informacji na temat zanieczyszczenia środowiska zidentyfikowanego w ramach Phase 1 ESA. Przeprowadzane badania gruntu i wód gruntowych pozwalają określić jego rodzaj, wielkość i zasięg występowania zanieczyszczenia oraz określić dalszą ścieżkę postępowania z zanieczyszczonym terenem.

Ślad węglowy

Budownictwo jest obecnie sektorem o największym udziale emisji CO2 w globalnej emisji gazów. Sektor budowlany ma więc ogromny potencjał do ograniczenia wpływu na środowisko oraz optymalizacji energochłonności.

Oferujemy Państwu wykonanie analizy śladu węglowego inwestycji, a także optymalizację śladu węglowego na etapie planowania inwestycji. Szczegółowe analizy obejmują przeprowadzenie porównania różnych wariantów konstrukcyjnych oraz eksploatacyjnych w następującym zakresie:

  • ślad CO2 materiałów budowlanych: wykonanie analizy LCA budynków w oparciu o zestawienie materiałów budowlanych zawartych w projekcie; bazując na alternatywnych wariantach konstrukcyjnych, możliwe jest wykonanie analiz porównawczych, a następnie wybór najbardziej przyjaznej środowisku technologii budowy obiektu,
  • ślad CO2 fazy budowy,
  • ślad CO2 fazy eksploatacyjnej, z uwzględnieniem ekwiwalentu wydatku energetycznego na ogrzewanie oraz klimatyzację dla różnych technologii źródeł ciepła lub chłodu (wykonanie analizy porównawczej dla kilku wariantów źródła ciepła),
  • ślad CO2 likwidacji obiektu.

Nadzór ekologiczny/przyrodniczy nad prowadzoną inwestycją

Nadzór przyrodniczy w trakcje realizacji inwestycji pozwala na uniknięcie sytuacji łamania przepisów związanych z ochroną gatunkową roślin i zwierząt oraz odpowiedzialności z tym związanej. Konieczność nadzoru może wynikać z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji OOŚ) lub niezależnej decyzji Klienta, chcącego zabezpieczyć inwestycję przed ryzykiem niecelowego zniszczenia wartościowych elementów przyrody.

Nasi specjaliści są gotowi towarzyszyć Państwu podczas budowy i zabezpieczyć Państwa interesy, dbając o wypełnienie wszelkich wymagań wynikających z Ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw z nią powiązanych. A w sytuacjach nieprzewidzianych, wymagających natychmiastowej interwencji, podejmą niezbędne, doraźne działania ochronne.

Aktualności

3 grudnia 2021Spotkanie mentoringowe w ramach Top Woman in Real Estate

2 grudnia 2021r. w biurze Databout miało miejsce kolejne spotkanie mentoringowe prowadzone przez Annę Rusek Dyrektora Projektów  Środowiskowych w Databout w...

11 maja 2021Proces inwestycyjny a wzmocnienie uprawnień organizacji ekologicznych

Nowelizacja Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie z 30 marca b.r. (Dz.U. z 2021 poz. 247) wzmacnia pozycję strony społecznej w...

14 kwietnia 2021Czy jeszcze w 2021 roku zmieni się zakres raportu środowiskowego ESA?

Już wkrótce opublikowana zostanie nowa wersja standardu ASTM E1527 . W jaki sposób nowy standard wpłynie na praktykę przygotowania raportu Phase 1 ESA? –...

Databout.Tools

Tools
Stwórz analizę

Nasze aplikacje wspomagające analizy danych dają swobodę. Wybierz, co jest dla Ciebie ważne. Tools dostarczy odpowiedź!

Dowiedz się wiecej
Tools
potrzebujesz wiecej?

Potrzebujesz więcej?

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów. Na podstawie danych i faktów zarekomendujemy rozwiązanie.

Wyślij wiadomość