Nieruchomości

Minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie cyklu życia projektu stanowi szczególne wyzwanie dla branży nieruchomości. W tym kontekście oferujemy Państwu m.in. audyty środowiskowe, analizę śladu węglowego inwestycji oraz nadzory przyrodnicze.

Michał Mokrzański

Nawiąż kontakt
headerImage

Michał Mokrzański

Nawiąż kontakt

Branża nieruchomości a środowisko naturalne

Wraz z dynamicznym wzrostem liczby ludności i postępującymi procesami urbanizacji, rośnie również wpływ branży nieruchomości na środowisko naturalne. W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania, kluczowym aspektem w kontekście budownictwa i funkcjonowania budynków jest wprowadzanie pro środowiskowych rozwiązań na każdym etapie cyklu życia projektu, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Już na etapie wyboru lokalizacji inwestycji, a później w trakcie procesu budowlanego nadzór środowiskowy przyczynia się do minimalizacji jej wpływu na przyrodę. Każda nieruchomość stanowi ponadto integralny element szerszego systemu lokalnych powiązań, dlatego zasadnicze znaczenie ma rozpatrywanie usytuowania w sieci transportu: pieszego, rowerowego, samochodowego, publicznego. Wobec dążenia do neutralności klimatycznej, szczególnie ważne jest kompleksowe podejście do problemu emisji CO2 i efektywności energetycznej już na etapie projektowania budynku.

Zespół Databout może Państwu pomóc we wprowadzeniu szeregu rozwiązań, które przyczynią się do zrealizowania inwestycji budowlanej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ograniczą jej negatywny wpływ na środowisko oraz polepszą parametry podlegające ocenie na rynku nieruchomości. Nieodzownym elementem dobrze przygotowanej inwestycji jest także ocena tzw. ryzyk środowiskowych związanych z dotychczasowym, lub historycznym użytkowaniem terenu inwestycji, gdyż wartość nakładów na remediację bądź też faktyczne lub hipotetyczne roszczenia użytkowników mogą osiągnąć wartości w decydujący sposób wpływające na wartość nieruchomości.

Środowiskowe Due Diligence

Jeśli planują Państwo zakup nieruchomości, fuzję jednostek korporacyjnych lub przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa to warto mieć na uwadze, iż zgodnie z przepisami polskiego prawa środowiskowego, działanie to jest obarczone ryzykiem odpowiedzialności finansowej za tzw. nieprzestrzeganie zasad użytkowania terenu.

Jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w identyfikacji ryzyk środowiskowych towarzyszących zamierzeniom inwestycyjnym, ocenić ich istotność dla dalszego procesu transakcyjnego oraz zarekomendować możliwe rozwiązania mitygujące.

Phase 1 Environmental Site Assessment (ESA Phase 1, Przegląd Środowiskowy Fazy 1) stanowi narzędzie zarządzania ryzykiem środowiskowym pozwalającym prawidłowo oszacować zobowiązania finansowe, które mogą wynikać z dotychczasowego lub historycznego użytkowania terenu inwestycji oraz jego otoczenia. Usługa realizowana jest zgodnie z obowiązującym międzynarodowym standardem ASTM E1527 i obejmuje audyt nieruchomości, analizę dokumentów i baz danych, konsultację z kompetentnymi instytucjami oraz przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami.

Środowiskowy Desktop Review (Analiza dokumentacji środowiskowej) to ograniczona w stosunku do Phase 1 ESA analiza środowiskowa, która nie obejmuje wizyty na terenie nieruchomości. Informacje pozyskiwane są wyłącznie z publicznie dostępnych źródeł oraz dokumentów przekazanych przez inwestora.

Phase 2 Enviromental Site Assessment (Phase 2 ESA, Przegląd Środowiskowy Fazy 2) przeprowadza się celem pozyskania szczegółowych informacji na temat zanieczyszczenia środowiska zidentyfikowanego w ramach Phase 1 ESA. Przeprowadzane badania gruntu i wód gruntowych pozwalają określić jego rodzaj, wielkość i zasięg występowania zanieczyszczenia oraz określić dalszą ścieżkę postępowania z zanieczyszczonym terenem.

Ślad węglowy

Budownictwo jest obecnie sektorem o największym udziale emisji CO2 w globalnej emisji gazów. Sektor budowlany ma więc ogromny potencjał do ograniczenia wpływu na środowisko oraz optymalizacji energochłonności.

Oferujemy Państwu wykonanie analizy śladu węglowego inwestycji, a także optymalizację śladu węglowego na etapie planowania inwestycji. Szczegółowe analizy obejmują przeprowadzenie porównania różnych wariantów konstrukcyjnych oraz eksploatacyjnych w następującym zakresie:

  • ślad CO2 materiałów budowlanych: wykonanie analizy LCA budynków w oparciu o zestawienie materiałów budowlanych zawartych w projekcie; bazując na alternatywnych wariantach konstrukcyjnych, możliwe jest wykonanie analiz porównawczych, a następnie wybór najbardziej przyjaznej środowisku technologii budowy obiektu,
  • ślad CO2 fazy budowy,
  • ślad CO2 fazy eksploatacyjnej, z uwzględnieniem ekwiwalentu wydatku energetycznego na ogrzewanie oraz klimatyzację dla różnych technologii źródeł ciepła lub chłodu (wykonanie analizy porównawczej dla kilku wariantów źródła ciepła),
  • ślad CO2 likwidacji obiektu.

Nadzór ekologiczny/przyrodniczy nad prowadzoną inwestycją

Nadzór przyrodniczy w trakcje realizacji inwestycji pozwala na uniknięcie sytuacji łamania przepisów związanych z ochroną gatunkową roślin i zwierząt oraz odpowiedzialności z tym związanej. Konieczność nadzoru może wynikać z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji OOŚ) lub niezależnej decyzji Klienta, chcącego zabezpieczyć inwestycję przed ryzykiem niecelowego zniszczenia wartościowych elementów przyrody.

Nasi specjaliści są gotowi towarzyszyć Państwu podczas budowy i zabezpieczyć Państwa interesy, dbając o wypełnienie wszelkich wymagań wynikających z Ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw z nią powiązanych. A w sytuacjach nieprzewidzianych, wymagających natychmiastowej interwencji, podejmą niezbędne, doraźne działania ochronne.

Aktualności

22 maja 2020Kiedyś WYG International – dzisiaj Databout.

Z dniem 29 maja 2020 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WYG International przestała należeć do spółek z grupy WYG (Tetra Tech Company), stając się...

Databout.Tools

Tools
Stwórz analizę

Nasze aplikacje wspomagające analizy danych dają swobodę. Wybierz, co jest dla Ciebie ważne. Tools dostarczy odpowiedź!

Dowiedz się wiecej
Tools
potrzebujesz wiecej?

Potrzebujesz więcej?

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów. Na podstawie danych i faktów zarekomendujemy rozwiązanie.

Wyślij wiadomość