Aktualności Databout

Konsultacje społeczne dla projektu „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”

Szanowni Państwo,

w związku z opracowywaniem na potrzeby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumentacji pt.: „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”, kontynuujemy proces konsultacji społecznych dotyczących realizacji Projektu, pozwalający na wybór przebiegu korytarza nowoprojektowanej linii kolejowej na odcinku Warszawa Praga – Nasielsk (Kątne/Świercze).

Celem Projektu jest zwiększenie przepustowości linii kolejowych, a poprzez to stworzenie możliwości do uruchomienia zwiększonej liczby pociągów aglomeracyjnych i regionalnych do/z Warszawy, szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego. Ponadto realizacja Projektu pozwoli na poprawę punktualności pociągów pasażerskich, przy jednoczesnym zachowaniu rozkładu jazdy pociągów podmiejskich dostosowanych do potrzeb pasażerów.

Konsultacje społeczne stanowią dialog ze społeczeństwem pozwalający na zapoznanie się z opinią mieszkańców obszaru oddziaływania Projektu oraz dają możliwość realnego udziału w kształtowaniu infrastruktury transportu kolejowego. Dlatego też, uwzględniając Państwa opinie napływające w pierwszym etapie konsultacji i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, prezentujemy rozszerzony katalog korytarzy przebiegu nowej linii kolejowej. Szczegółowe rozwiązania w zakresie rozbudowy układu torowego na odcinkach Warszawa Wschodnia – Warszawa Praga oraz Warszawa Gdańska – Warszawa Praga, będą przedmiotem kolejnych etapów konsultacji społecznych.

Z uwagi na panującą wciąż pandemię SARS-CoV-2 oraz ograniczenia w organizacji spotkań masowych, dla mieszkańców obszaru oddziaływania Projektu, zorganizowane zostaną spotkania konsultacyjne w formule on-line. Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami informacyjnymi, jak również wyrażenia swojej opinii poprzez wypełnienie zamieszczonej na stronie ankiety konsultacyjnej.

Ankieta
Bieżący etap procesu konsultacyjnego został zakończony.

Spotkania konsultacyjne

W celu ułatwienia organizacji spotkań oraz ich moderacji, odbędą się one w czterech terminach - oddzielnie dla mieszkańców poszczególnych gmin w obszarze bezpośredniego oddziaływania Projektu. Zainteresowane osoby zapraszamy w dniach 14 - 17 czerwca 2021 r. na spotkania konsultacyjno – informacyjne on-line na platformie MS Teams (harmonogram, bezpośrednie linki do spotkań oraz instrukcja logowania do MS Teams poniżej).

• 14 czerwca 2021 r. godz. 18:00
gminy Nasielsk, Pomiechówek oraz Świercze
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

• 15 czerwca 2021 r. godz. 18:00
gminy Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Wieliszew
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

• 16 czerwca 2021 r. godz. 18:00
Warszawa Białołęka oraz gmina Jabłonna
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

• 17 czerwca 2021 r. godz. 18:00
gminy Klembów, Radzymin, Tłuszcz, Nieporęt
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Instrukcja logowania do MS Teams

Materiały informacyjne do pobrania:

Na mapach poglądowych zaprezentowane zostały całościowe przebiegi wariantów z podziałem na poszczególne strefy (rysunki). W celu dokładniejszego przeanalizowania interesującego Państwa obszaru, należy wybrać odpowiedni fragment z mapy poglądowej (numer rysunku w prawym dolnym rogu wyznaczonego obszaru).*Zamieszczone powyżej pliki KMZ z przebiegiem wariantów można po pobraniu wyświetlić za pomocą aplikacji Google Earth.


Najczęsciej poruszane zagadnienia

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł komunikacyjny między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach przygotowania infrastruktury kolejowej dostosowanej do obsługi prognozowanych potoków pasażerskich, zrealizowane zostaną inwestycje polegające na modernizacji wybranych istniejących oraz budowie nowych linii kolejowych. Z uwagi na prowadzone we wcześniejszych latach analizy, których efektem jest powstanie Master Planu dla Warszawskiego Węzła Kolejowego, zidentyfikowano potrzebę zwiększenia rezerw przepustowości na linii kolejowej nr 9. W toku szerokich konsultacji i uzgodnień pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za realizację projektu oraz tzw. szprych kolejowych do CPK podjęte zostało uzgodnienie, iż przygotowanie dokumentacji przedprojektowej na budowę nowej linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk powierzone zostaje PKP PLK S.A.

Kolizja z infrastrukturą oraz zaplanowane działania inwestycyjne

Przygotowywana w ramach Projektu dokumentacja ma na celu miedzy innymi identyfikację wszystkich kolizji z istniejącą oraz projektowaną infrastrukturą drogową, kolejową, energetyczną, telekomunikacyjną, wodno – kanalizacyjną a także planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi. Wykonawca na etapie szczegółowych analiz technicznych uzgodni z zarządcami infrastruktury propozycje rozwiązań zidentyfikowanych kolizji z infrastrukturą drogową i kolejową, jak również zaproponuje rozwiązania w zakresie pozostałej infrastruktury zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami, a także poczynionymi uzgodnieniami z gestorami oraz pozostałymi inwestorami.

Wywłaszczenia oraz obniżenie wartości nieruchomości

Prace przedprojektowe prowadzone są w taki sposób, aby powodować jak najmniejszą ingerencję w istniejącą zabudowę oraz by ograniczyć do minimum proces wywłaszczeń i wyburzeń. W przypadku jednak kiedy wywłaszczenia okażą się niezbędne do wybudowania infrastruktury kolejowej poszkodowanym przysługuje prawo do odszkodowania. Artykuł 128 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że wywłaszczenie nieruchomości następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tego prawa. W przypadku budowy transportowej infrastruktury liniowej w pobliżu nieruchomości, w przypadku stwierdzenia przez właściciela obniżenia wartości rzeczonej nieruchomości na skutek inwestycji, nie przysługuje odszkodowanie. Roszczeń z tego tytułu właściciel nieruchomości może dochodzić na drodze cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tereny zurbanizowane oraz zabudowane

Wykonawca na etapie wytyczania korytarza dla linii kolejowej uwzględnia istniejącą oraz planowaną zabudowę mieszkaniową i przemysłową. W celu minimalizacji ingerencji w obszary zurbanizowane, pozyskiwane, analizowane i uwzględniane są między innymi informacje dotyczące wydanych pozwoleń na budowę oraz złożonych wniosków o wydanie pozwolenia. Ponadto na etapie szczegółowego trasowania w wybranym korytarzu w razie konieczności ominięcia kolizyjnych nieruchomości, przeprowadzone będą korekty w planie analizowanych wariantów, w sposób umożlwiający utrzymanie zakładanych parametrów technicznych linii oraz spełnienia oczekiwań społecznych.

Lokalizacja linii kolejowej

Realizowana dokumentacja przedprojektowa opracowywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z ustawy o transporcie kolejowym wynika m.in., że: budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m, z zastrzeżeniem ust. 4. (Przepisu ust. 2 nie stosuje się do budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego). W przypadku linii kolejowych dostosowanych do prędkości konstrukcyjnej 200 km/h i powyżej zgodnie z obwiązującymi przepisami należy stosować minimalne łuki o promieniu minimum 3100 m oraz minimalne długości prostych 162,5m.

Obiekty inżynieryjne

Na etapie analiz technicznych, które prowadzone będą już dla wybranego korytarza przebiegu nowoprojektowanej linii kolejowej, zostaną szczegółowo przeanalizowane potrzeby w zakresie budowy, przebudowy oraz modernizacji obiektów inżynieryjnych oraz inżynierskich. -Zarówno nowoprojektowane jak i istniejące obiekty będą musiały zostać dostosowane do obowiązujących parametrów technicznych. Obiekty inżynieryjne oraz inne obiekty usytuowane w podtorzu poprzecznie do osi toru muszą być zgodne co do zasady z: -Warunkami technicznymi dla kolejowych obiektów inżynieryjnych Id-2, -Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, -Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz -Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Zachowanie dróg dojazdowych

W przypadku linii kolejowych dostosowanych do prędkości konstrukcyjnej 200 km/h i powyżej zgodnie z obwiązującymi przepisami nie stosuje się przejazdów i przejść kolejowych w poziomie szyn. Średnia odległość pomiędzy przejazdami na nowej linii kolejowej nie powinna być mniejsza niż 3 km. Na istniejących już liniach kolejowych nie przewiduje się zabudowy nowego przejazdu, na skrzyżowaniu z drogą publiczną , jeśli już istnieje inny przejazd w odległości mniejszej niż 3 km. Przerwane przez nowoprojektowaną linię kolejową istniejące powiązania drogowe zostaną odtworzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Opracowane rozwiązania drogowe na dalszych etapach przygotowywania inwestycji będą stanowić elementem uzgodnień prowadzonych z Zarządcami infrastruktury drogowej.

Odcięcie obszaru liniami kolejowymi oraz ingerencja w społeczność

Na etapie szczegółowego projektowania linii kolejowej, Wykonawca weźmie pod uwagę konieczność zachowania integralności istniejącego zagospodarowania obszarów objętych Projektem, w szczególności obszarów zamieszkałych. Obowiązujące przepisy obligują do zapewnienia pełnej dostępności do układu komunikacyjnego z każdej nieruchomości. W przypadku obszarów rolnych, przez które przebiegać będzie linia kolejowa również taka dostępność zostanie zapewniona. Ustalenia odnośnie szczegółowego przebiegu linii będą podejmowane na dalszych etapach procesu inwestycyjnego. Projektowane korytarze prowadzone są w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w istniejące powiązania społeczne. Należy bowiem pamiętać, że celem nadrzędnym bodowy infrastruktury kolejowej jest integracja społeczeństwa poprzez zapewnienie bezpiecznego, ekologicznego i dostępnego dla możliwie największej liczby ludności środka transportu.

Integracja z komunikacją

W ramach realizacji Projektu przewidziana jest budowa oraz przebudowa istniejącej infrastruktury przystankowej przy liniach kolejowych. W oparciu o zgłaszane na etapie konsultacji społecznych wnioski, po wyborze korytarza linii, w analizach marketingowo-ruchowych zostaną uwzględnione proponowane lokalizacje nowych oraz przesunięcia istniejących przystanków. Zmiana lokalizacji infrastruktury przystankowej ma na celu polepszenie integracji z innymi systemami komunikacji publicznej (autobus, tramwaj). Ponadto nowe przystanki kolejowe zapewnią lepszą dostępność transportową obszarów dotąd nieobsługiwanych transportem kolejowym. Budowa nowej infrastruktury kolejowej dedykowanej dla połączeń dalekobieżnych, nie wyklucza możliwości prowadzenia ruchu regionalnego.

Zabytki

Na obecnym etapie realizacji Studium Wykonalności, którego jednym z celów jest zbadanie efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy nowej linii kolejowej, wytyczane są korytarze przebiegu nowej linii kolejowej. Jednym z zadań stawianych przed Wykonawcą jest rozpoznanie i identyfikacja obiektów zabytkowych zlokalizowanych w analizowanych korytarzach planowanej linii kolejowej. Kolizyjna lokalizacja obiektu zabytkowego, w stosunku do przeprowadzonego trasowania stanowi jeden z elementów oceny wielokryterialnej danego korytarza, zdecydowanie obniżając jego pozycję rankingową. Ponadto na etapie szczegółowego trasowania w wybranym korytarzu w razie konieczności ominięcia kolizyjnych obiektów zabytkowych, przeprowadzone będą korekty w planie analizowanych wariantów, w sposób umożlwiający utrzymanie zakładanych parametrów technicznych linii przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony obiektom cennym dla dziedzictwa kulturowego.

Ekrany akustyczne

Na wielkość hałasu generowanego przez transport kolejowy ma wpływ m.in.: ukształtowanie terenu, pokrycie szatą roślinną, stan techniczny linii kolejowej oraz taboru, prędkość pojazdów oraz ich długość, częstotliwość przejazdów a także odległość obiektów chronionych od linii kolejowej. Minimalizowanie oddziaływania akustycznego pomiędzy źródłem emisji a odbiornikiem, polega głównie na stosowaniu osłon przeciwhałasowych uniemożliwiających propagację hałasu. Efektywność tłumienia ekranów akustycznych waha się od 8 do nawet 15 dB i uzależniona jest od wielu czynników m.in. odległości ekranu od źródła i chronionego obiektu, wysokości ekranu czy geometrii układu. Decyzja o budowie ekranów akustycznych przy linii kolejowej podejmowana jest na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku realizacji planowanej inwestycji zostaną przeprowadzone wszystkie wymaganie prawem działania polegające na prawidłowym wyznaczeniu obszarów objętych ochroną akustyczną oraz na zaprojektowaniu odpowiednich rozwiązań zapewniających skuteczną ochronę przed hałasem dla mieszkańców.

Obszary chronione środowiskowo, Natura 2000

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten ma być realizowany poprzez wyznaczenie i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują. Działania w zakresie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny mają służyć zachowaniu lub odtworzeniu różnorodności biologicznej. Działalność gospodarczą i prowadzenie inwestycji na obszarach Natura 2000 ogranicza się tylko wtedy, kiedy planowane przedsięwzięcie mogłoby znacząco negatywnie oddziaływać na cel ochrony konkretnego obszaru (art. 33 ustawa o ochronie przyrody). W sytuacjach, gdy nie ma możliwości zminimalizowania oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000, inwestor musi przeprowadzić działania kompensacyjne. Kompensacja może dotyczyć więc jedynie takiej sytuacji, w której inwestycja będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cel ochrony konkretnego obszaru Natura 2000, udowodni się brak rozwiązań alternatywnych, a przedsięwzięcie spełni wymogi nadrzędnego interesu publicznego.

Drgania gruntu

Transport kolejowy emituje do środowiska hałas i wibracje. Diagnostyka wpływu wibracji na środowisko ujęta jest [15:29] Magdalena Olejni w dwóch polskich normach: PN-B-02170:1985 (Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki) oraz PN-B-02171:1988 (Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach). Na etapie projektowania inwestycji wykonuje się prace związane z zaprojektowaniem wibroizolacji, które obejmują: modelowanie numeryczne do obliczeń dynamicznych nawierzchni z wibroizolacją oraz obiektu odbierającego drgania (budynku, tunelu pod dworcem kolejowym itp.), prognozowanie drgań generowanych przez pojazdy szynowe na podstawie wyników pomiarów drgań (wykorzystuje się tu przede wszystkim wyniki pomiarów przedrealizacyjnych tj. pomiarów tła dynamicznego oraz dane z bazy danych pomiarowych odnoszące się do porównywalnych sytuacji), ustalenie tzw. wymuszenia kinematycznego tj. drgań dolnej części budynku, zweryfikowanie modelu obliczeniowego budynku Ø przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych wpływu drgań na budynek i na ludzi w budynku przy założonych parametrach wibroizolacji. Na podstawie wyników obliczeń symulacyjnych określa się parametry wibroizolacji tak, aby spełnione były założone kryteria ochrony przed drganiami. Dzięki temu możliwe jest opracowanie skutecznych rozwiązań ochrony środowiska przed drganiami, tj. przygotowania projektu wibroizolacji.

Tereny zalewowe

Nowym elementem ustawy Prawo wodne, mającym szczególne znaczenie w procedurze uzyskania decyzji o warunkach zabudowy jest konieczność uzgodnienia wniosku w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią z Państwowym Gospodarstwem Wodnym – Wody Polskie. Uzgodnienia w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Wody Polskie dokonują w drodze decyzji. Wody Polskie mogą odmówić uzgodnienia wniosku, jeżeli planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: -naruszają ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, -naruszają ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym, -stanowią zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków, -naruszają funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, -utrudniają zarządzanie ryzykiem powodziowym. -Odmowa uzgodnienia złożonego wniosku następuje w drodze decyzji. Realizacja inwestycji podlegać będzie uzyskaniu wymaganych pozwoleń na budowę infrastruktury liniowej w obszarach zagrożonych powodziowo.

Prognozy ruchu

Prognozy ruchu kolejowego na liniach kolejowych objętych zakresem Projektu oraz na drogowych ciągach alternatywnych prowadzone będą na etapie analiz marketingowo - ruchowych dla wariantów inwestycyjnych. Prognozy zostaną przygotowane zarówno dla ruchu pasażerskiego, jak i ruchu towarowego. Do oszacowania poziomu potoków ruchu wykorzystane zostaną modele matematyczne uwzględniające między innymi takie czynniki jak demografia, prognozowany poziom zmian gospodarczych, istotne miejsca generacji i absorpcji potoków pasażerskich, obszary odziaływania kluczowe z punktu widzenia ruchu towarowego tj. strefy przemysłowe. Prognozy ruchu pozwolą na wskazanie potrzeb w zakresie docelowego wykorzystania linii kolejowych, a tym samym prognozowanego zapotrzebowania na zapewnienie przepustowości na ciągach kolejowych. Prognozowany w 30 letnim horyzoncie poziom ruchu pozwoli na ocenę popytu na kolejowe usługi przewozowe. Określony na etapie analiz potencjał ruchu pasażerskiego i towarowego stanowił będzie jedno z kryteriów wyboru docelowego rozwiązania technicznego realizacji przedsięwzięcia. Poziom ruchu jest również elementem wejściowym do analizy kosztów i korzyści pozwalającej na określenie efektywności realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.


Poprzedni etap konsultacji
KLIENCI

Z kim współpracujemy?

carousel nav
GDDKiA
Estudio Lamela
Lotnisko Mielec
PLK
Miasto Stołeczne Warszawa
carousel nav
Ta strona używa plików Cookies. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie tej witryny, założymy, że akceptujesz naszą politykę prywatności i cookies.