INFORMATION ON PERSONAL DATA PROTECTION FOR CANDIDATES FOR EMPLOYEES

I. INFORMATION ABOUT THE EMPLOYER

Databout sp. z o.o. (zwany dalej: “Pracodawcą”) jako pracodawca jest administratorem danych osobowych kandydata na pracownika, co oznacza, że w zakresie określonym przez przepisy prawa decyduje o celu i sposobie postępowania z danymi osobowymi kandydata na pracownika. Pracodawca oraz grupa kapitałowa Databout (zwanej dalej „Databout”) w ramach której Pracodawca działa bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych i zobowiązują się do ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

II. INFORMACJE O KANDYDACIE NA PRACOWNIKA

Informacje o kandydacie na pracownika, zwane są dalej „danymi osobowymi” i mogą zawierać to, co RODO definiuje jako „dane osobowe szczególnej kategorii”, czyli np. informacje na temat zdrowia, jeśli takie dane osobowe kandydat na pracownika przekaże Pracodawcy w ramach procesu rekrutacji.

III. CEL I PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI O PRACOWNIKU

Pracodawca będzie przetwarzać dane osobowe kandydata na pracownika w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji po otrzymaniu od kandydata na pracownika dokumentów rekrutacyjnych oraz w celu przeprowadzenia kolejnych procesów rekrutacji w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie przez kandydata na pracownika zgody, art. 6 ust. 1 lit. b RODO podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit c RODO wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy [1])

IV. KOMU PRACODAWCA UDOSTĘPNIA INFORMACJE

Z uwagi na charakter prowadzonej przez Pracodawcę działalności, Pracodawca w przypadku wyrażania zgody przez kandydata na pracownika zgodą może udostępniać dane osobowe innym spółkom Databout, które mogą przetwarzać takie dane w przeprowadzonych przez nie procesach rekrutacji. Pracodawca korzysta z usług zewnętrznych dostawców w celu zapewnienia pewnych aspektów funkcji administracyjnych i procesów operacyjnych, a także w celu świadczenia profesjonalnych usług, takich jak porady prawne i finansowe, konsultacyjne, doradcze, informatyczne oraz usługi związane z ubezpieczeniami. Oznacza to, że Pracodawca może udostępniać dane osobowe kandydata na pracownika takim zewnętrznym podmiotom, aby mogły one świadczyć swoje usługi. Dane osobowe kandydata na pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

V. ZAPEWNIENIE PRACODAWCY WZGLĘDEM KANDYDATA NA PRACOWNIKA

Wszystkie informacje uzyskane o kandydacie na pracownika będą przetwarzane przez Pracodawcę zgodnie z RODO oraz będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe, które przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe, na których przetwarzanie pracownik wyraził zgodę będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu cofnięcia zgody przez kandydata na pracownika. Dane osobowe, które pracodawca przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionych interesów będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zakończenia ostatniego procesu rekrutacji, w której brał udział kandydat na pracownika. Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest warunkiem uczestnictwa w rekrutacji, a ich nie podanie skutkuje niemożliwością uczestnictwa w rekrutacji przeprowadzanej przez Pracodawcę. Podanie danych osobowych, na które pracownik wyraził zgodę jest dobrowolne, a ich brak skutkuje niemożliwością zaproponowania udziału w kolejnych rekrutacjach przez Pracodawcę lub Databout. Kandydat na pracownika nie będzie podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec kandydata na pracownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na kandydata na pracownika wpływa.

VI. PRAWA KANDYDATA NA PRACOWNIKA

Na mocy RODO kandydatowi na pracownika przysługują następujące prawa do:

– Informacji (o przetwarzaniu danych kandydata na pracownika);

– Dostępu (do posiadanych przez Pracodawcę informacji);

– Do sprostowania (posiadanych przez Pracodawcę informacji);

– Do usunięcia danych osobowych, na których przetwarzanie kandydat na pracownika udzielił zgodę oraz pracodawca przetwarza w uzasadnionym interesie wewnętrznego administrowania;

– Do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Pracodawcy;

– Do przenoszenia danych osobowych w zakresie danych osobowych, na których przetwarzanie kandydat na pracownika wyraził zgodę;

– Wycofania wyrażonej zgody poprzez złożenia oświadczenia w biurze Pracodawcy lub wysłania maila na adres: hr@databout.pl. Cofnięcie zgody skutkuje niemożliwością uczestnictwa w procesie w innych rekrutacjach organizowanych przez Databout lub Pracodawcę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

– Do sprzeciwu na zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Kandydat na pracownika ma prawo wykonywać te prawa w każdej chwili.

VII. Z KIM NALEŻY SIĘ KONTAKTOWAĆ

Jeżeli kandydat na pracownika chciałby porozmawiać z kimś na temat RODO i swoich praw zawartych w RODO powinien skierować swoje pytania na adres: hr@databout.pl. W przypadku, jeśli kandydat na pracownika uzna, iż Pracodawca narusza ochronę danych osobowych, pracownik jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[1] Art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 108);