Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Opracowanie dokumentacji aplikacyjno-studialnych wraz z modelem ruchu dla Szczecina

27 marca 2024

Michał Mokrzański

Nawiąż kontakt
tramwajtransport
tramwajtransport

Michał Mokrzański

Nawiąż kontakt
Opracowanie dokumentacji aplikacyjno-studialnych wraz z modelem ruchu dla Szczecina

27.03.2024 – Databout podpisała umowę na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji aplikacyjno-studialnych wraz z aktualizacją/przygotowaniem modelu ruchu w ramach Działania FENX.03.01 Transport miejski (FENX.03.01-IP.02-001/24)” z Gminą Miasto Szczecin.

Przedmiotem umowy jest opracowanie dwóch dokumentacji aplikacyjno-studialnych wraz z aktualizacją/przygotowaniem modelu ruchu w ramach Działania FENX.03.01 Transport miejski (FENX.03.01-IP.02-001/24), Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla projektów:

– Druga faza projektu pn. “Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” nr POIS.06.01.00-00-0016/16

– Przebudowa ul. Szafera w Szczecinie (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) – etapy realizacyjne II i III (od ul. Romera do ul. Sosabowskiego) – układ torowy.

Opracowana dokumentacja dla każdego z projektów powinna zawierać: Studium Wykonalności wraz z Analizą Kosztów-Korzyści, które będzie przedstawiać m.in. zasadność realizacji projektu, w tym jego zgodność z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, określenie podziału wydatków na kwalifikowane i niekwalifikowane, analizą występowania pomocy publicznej, analizą środowiskową zgodnie z wymogami w ramach Działania FENX.03.01 Transport miejski (FENX.03.01-IP.02-001/24) wraz z informacjami niezbędnymi do wypełnienia wniosku o dofinansowanie zgodnie z układem i treścią wymaganą dla naboru wraz z kompletem załączników do wniosku o dofinansowanie zgodnie z wymaganiami i wytycznymi obowiązującymi w ramach Działania FENX.03.01 Transport miejski (FENX.03.01-IP.02-001/24). Przedmiot umowy obejmuje również opiekę merytoryczną i doradztwo na rzecz Zamawiającego w całym procesie oceny formalnej i merytorycznej opracowanej dokumentacji, aktualizacje / opracowanie modelu ruchu w zakresie niezbędnym do sporządzenia SW wraz z AKK dla Projektów.

małe logo Databout