Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

17 lipca 2023

Bartosz Rutkowski

Nawiąż kontakt
transport
transport

Bartosz Rutkowski

Nawiąż kontakt
Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

Kolejny kamień milowy w projekcie PPP pn. „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia” został osiągnięty. W dniu 4 lipca uczestnicy dialogu otrzymali oficjalnie zaproszenie do złożenia oferty. To największy projekt w historii polskiego rynku PPP, z szacowaną wartością nakładów inwestycyjnych przekraczającą 5,5 miliarda złotych.

Wśród wykonawców, zaproszonych do złożenia oferty, znaleźli się najwięksi międzynarodowi gracze na rynku portowym i budowlanym:

  • Gdynia Terminal Holding SAS and Meridiam Eastern Europe Investment 4 SAS (grupa CMA CGM),
  • Hutchison Ports Poland S.à r.l. oraz Port of Felixstowe Limited,
  • International Container Terminal Services Inc.
  • Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

Zaproszone firmy mają czas do 4 października na złożenie swoich ofert. Następnie, z wybranym oferentem, zostanie podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym na zaprojektowanie, budowę oraz na eksploatację nowego terminala kontenerowego.

Databout, w ramach Konsorcjum z kancelarią DZP oraz EY ma przyjemność doradzać przy tym pionierskim i złożonym przedsięwzięciu na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (Zamawiający) oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Liderem konsorcjum, świadczącym doradztwo finansowe jest zespól EY Transport i Infrastruktura.

Z ramienia kancelarii DZP projekt realizuje interdyscyplinarny zespół ekspertów w zakresie projektów PPP, projektów infrastrukturalnych, kwestii ubezpieczeniowych oraz specjalistów od zamówień publicznych.

Z ramienia Databout projekt realizowany jest przez zespół ekspercki, doświadczony w realizacji projektów infrastrukturalnych z zakresu budowli hydrotechnicznych, transportu drogowego, obiektów kubaturowych, sieci infrastrukturalnych a także w zakresie analiz ruchu i transportu multimodalnego. Doradztwo techniczne, realizowane przez Databout, obejmuje w szczególności przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, określenie standardów eksploatacji inwestycji oraz oszacowanie nakładów inwestycyjnych, uwzględnianych w modelu finansowym inwestycji.

Na dalszym etapie Databout wraz z Partnerami będzie wspierać Podmiot Publiczny w przygotowaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów w ramach procedury przetargowej.

***

O projekcie:

Projekt „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia” obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, wyposażenie, a następnie utrzymanie i eksploatację w okresie umowy PPP części lądowej Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. W ramach prac Partner Prywatny wykona także prace czerpalne i refulacyjne, niezbędne do budowy pirsu, torów podejściowych i obrotnicy. Zakres projektu obejmuje również drogową i kolejową infrastrukturę dostępową, zapewniającą dogodną komunikację z obszarem terminalu. Podmiot Publiczny partycypuje w inwestycji budując falochrony wraz z niezbędną infrastrukturą nawigacyjną.

Umowa PPP zostanie zawarta na okres ok. 36 lat, w tym ok. 5 lat projektowania i budowy oraz ok. 31 lat na utrzymanie i operowanie terminalem kontenerowym (eksploatację infrastruktury). Pierwsze statki powinny móc wpłynąć do Portu Zewnętrznego w Gdyni już na przełomie 2028 i 2028 r.

To obecnie największe postępowanie PPP prowadzone w Polsce (pod względem szacowanej całkowitej wartości projektu).

Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdyni jest uwzględniona w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) jako strategiczny projekt rządowy. Projekt jest również uwzględniony na liście kluczowych projektów infrastruktury Korytarza TEN-T Bałtyk-Adriatyk w węźle transportowym Gdynia. Przedsięwzięcie zakłada budowę nowej głębokowodnej infrastruktury portowej, która umożliwi obsługę największych statków oceanicznych oraz zwiększy konkurencyjność portu w Gdyni w basenie Morza Bałtyckiego.

małe logo Databout