Databout logo mobile
flag
  • flagEnglish
flagChange the site language to English

Studium Transportu

Klient:

Jacobs dla PGE EJ1 sp. z o.o. (obecnie Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.)

drogitransport

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt

Joanna Sarbiewska

Nawiąż kontakt

Opis projektu:

Opracowanie wykonano w ramach projektu „Świadczenie usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 Sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW”

Zakres

Opracowanie zawierało identyfikację ilościową i jakościową potrzeb inwestycji w zakresie ruchu lądowego i morskiego na bazie informacji o wolumenach materiałów masowych oraz zidentyfikowanych komponentach ponadgabarytowych (AIL) oraz wskazania i opracowania koncepcyjne dotyczące modyfikacji sieci transportowej i parametrów istniejącego układu komunikacyjnego. Do tego celu wykonano kompleksową inwentaryzację dróg i linii kolejowych oraz ruchu w rejonie inwestycji, dokonano analizy wielokryterialnej wariantów w oparciu o wyniki analiz makro i mikrosymulacyjnych ruchu, zweryfikowano przejezdność dróg pod kątem transportu AIL, dokonano wskazań preferowanych rozwiązań przestrzennych w oparciu o analizę wielokryterialną rozwiązań, wykonano koncepcję trasowania dróg i linii kolejowych w planie i w profilu celem określenia zajętości terenu.

Pracom towarzyszyło opracowanie analiz w zakresie zakwaterowania pracowników na czas budowy i eksploatacji, obejmujących case study, identyfikację krzywej zatrudnienia, analizę dostępności miejsc zakwaterowania w rejonie inwestycji, analizę wielokryterialną możliwych lokalizacji kampusu pracowniczego, opracowania koncepcyjne układu przestrzennego kampusu celem identyfikacji chłonności terenu..

Opracowanie uzupełniono o wstępny harmonogram przygotowania i realizacji preferowanych wariantów inwestycji oraz oszacowano koszty budowy.

Strona internetowa projektu

W ramach projektu:

  • wyznaczono 130 km korytarzy infrastruktury drogowej,
  • wyznaczono 120 km korytarzy infrastruktury kolejowej,
  • wykonano analizę przestrzenną na obszarze 1260 km2,
  • wykonano analizę szczegółowa korytarzy na obszarze 420 km2.

Wykorzystanie

Studium wykorzystano do określenia parametrów inwestycji, oceny zajętości terenu i wpływu na środowisko, planowania harmonogramu i budżetu.