Czy jeszcze w 2021 roku zmieni się zakres raportu środowiskowego ESA?

14 kwietnia 2021

Anna Rusek

Nawiąż kontakt
nieruchomościśrodowisko
nieruchomościśrodowisko

Anna Rusek

Nawiąż kontakt
Czy jeszcze w 2021 roku zmieni się zakres raportu środowiskowego ESA?

Już wkrótce opublikowana zostanie nowa wersja standardu ASTM E1527. W jaki sposób nowy standard wpłynie na praktykę przygotowania raportu Phase 1 ESA? – Możemy się spodziewać lepiej zdefiniowanego zakres prac oraz wzrost kosztów.

W świetle polskiego prawa właściciel zanieczyszczonego terenu jest odpowiedzialny za przeprowadzanie badań środowiskowych i podjęcie działań remediacyjnych. W związku z tym przed dokonaniem zakupu nieruchomości, w celu ograniczenia ryzyka związanego ze zobowiązaniami wynikającymi z zanieczyszczenia gleby lub gruntu, wykonuje się Przegląd Środowiskowy Fazy 1 (Phase 1 Environmental Site Assessment). Uznaje się, że standard amerykańskiego stowarzyszenia normującego American Society for Testing and Materials ASTM E 1527-13 „Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process” jest najlepszą praktyką branżową w opracowywaniu tego rodzaju raportów z przeprowadzonych badań, jednak obowiązujący standard wkrótce doczeka się swojego następcy.

Po licznych debatach komisji ASTM E50 Committee on Environmental Assessments, nowy standard powinien zostać wprowadzony do użytku w 2021 roku. (Dokument ten będzie dostępny do zakupienia na stronie internetowej ASTM www.astm.org).

Standardy publikowane przez ASTM aktualizowane są z częstotliwością od trzech do siedmiu lat. Od momentu wszczęcia prac przygotowawczych cały proces aktualizacji standardu zamyka się zwykle w okresie dwóch lat. Harmonogram procesu powstania dokumentu ASTM E1527-21 przedstawia się następująco:

 • II 2018 r. – zebranie E1527 Task Group składającej się z przedstawicieli ponad 200 przedstawicieli środowisk zaangażowanych w procesy Due Diligence tj. konsultantów środowiskowych wykonujących raporty ESA, firm prawniczych obsługujących transakcje, instytucji finansowych, inwestorów.
 • X 2017r. – IV 2018 r. zbieranie uwag ze strony całego środowiska związanego z wykonywaniem tego rodzaju opracowań, jak również odbiorców raportów Phase 1 ESA;
 • 2018 do 2019 r. – analiza prawna zebranych uwag i komentarzy;
 • 20 IX 2019 r. do 20 X 2019 r. – opracowanie wstępnego projektu zmian;
 • X 2019 r. do I 2020 r. – omówienie komentarzy do wstępnego projektu zmian;
 • III 2020 r. do październik 2020 r. – wprowadzenie poprawek do wstępnego projektu standardu ASTM E1527-21;
 • I 2021 r. – złożenie projektu zmian do Federalnej Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (ang. Environmental Protection Agency – EPA);
 • XII 2021 r. – zatwierdzenie nowego dokumentu.

Ważnym momentem w procedurze wdrożenia nowego standardu będzie zastąpienie w amerykańskiej ustawie o „Superfund” z 1980 r. odwołania do dokumentu ASTM E1527-13, odniesieniem do ASTM E1527-21 w rozdziale o “All Appropriate Inquiry”. Korektę wprowadzi Federalna Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych. W przedziale czasowym między ogłoszeniem nowego standardu ASTM E1527-21, a momentem wykreślenia odwołania do jego starej wersji, Federalna Agencja Ochrony Środowiska najprawdopodobniej będzie zalecała stosowanie się do wytycznych już nowego dokumentu, w przygotowaniu raportu Phase I Environmental Site Assessment.

Jak to już można było zaobserwować w przeszłości, rezultatem każdej aktualizacji standardu ASTM E1527 było wdrożenie nowych praktyk do opracowań Przeglądu Środowiskowego Fazy 1. Zmiany te nie powodowały rewolucji w podejściu do wykonywania takich opracowań, lecz skutkowały lepszym zdefiniowaniem zakresu prowadzonych prac. Można również zauważyć, że każda kolejna aktualizacja standardu niosła ze sobą konieczność dokonania bardziej obszernej analizy danych. Nie jest więc zaskoczeniem, że w efekcie rosła cena usługi Phase I Environmental Site Assessment. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, można się spodziewać, że wprowadzenie nowego standardu ASTM będzie wiązało się z koniecznością ponownego oszacowania kosztów związanych z nowymi zmianami.

Ostatnia aktualizacja standardu uwzględniła m.in. zmiany:

 • oddziaływania migracji oparów w opisie Rozpoznanych Uwarunkowań Środowiskowych (ang. Recognized Environmental Conditions – RECs)
 • rozróżnienie między rodzajami REC;
 • oraz analiza publicznie dostępnych baz danych.

Niektóre z aspektów, które mają zostać wprowadzone wraz z wejściem w życie nowego standardu E1527-21 to m.in. dalsze uszczegółowienie zdefiniowanych REC oraz ich wzajemnych współzależności, jak również informacje dotyczące:

 • braków w danych (ang. Significant Data Gaps);
 • ograniczeń w użytkowaniu (ang. Activity and Use Limitations);
 • obciążenia tytułu prawnego do nieruchomości z spowodowanych szkodą środowiskową (ang. Environmental Liens in Title Records);
 • uwzględnienie przylegających nieruchomości oraz otoczenia (ang. consideration of adjoining properties and surrounding area) podczas przeprowadzania analiz historycznych;
 • zdefiniowanie i doprecyzowanie terminologii dot. nieruchomości;
 • poprawki w załączniku dot. badań poza zakresowych (ang. Non-Scope Considerations) i dotyczących tzw. nowopojawiające się zanieczyszczenia środowiska (ang. emerging contaminants), ze szczególnym uwzględnieniem związków polifluoroalkilowych; identifikacji polichlorowanych bifenyli – PCB używanych w materiałach budowlanych (dla Klientów rozważających remont, lub rozbiórkę); oraz,
 • zwrócenie uwagi na uwzględnienie w raporcie takich elementów jak dokumentacja fotograficzna z oględzin, opis kompetencji osoby przeprowadzającej audyt, jak również zachęta do wykorzystania dronów podczas wizji terenowej (podkreślenie jakości jaką niesie ze sobą takie rozwiązanie w rozpoznaniu terenu inwestycji).

Zapewne kolejne odsłony ASTM E1527 przyniosą dalsze ulepszenia wytycznych tej najlepszej praktyki branżowej, co jest możliwe dzięki zaangażowaniu całego środowiska specjalistów związanych z przygotowaniem Phase 1 ESA.

Michał Mróz
Starszy Konsultant ds. ochrony środowiska
Databout
www.databout.pl

małe logo Databout